В школі

Підручники, календарні плани, методичні рекомендації. Зовнішнє незалежне оцінювання. Тести за предметами.

Календарне планування 2018-2019 Біологія 10 клас

Календарне планування 2018-2019 Біологія 10 клас

(рівень стандарту)

(70 годин – 2 год. на тиждень, із них 4 год. – резервних)

Календарне планування 2018-2019 Біологія 10 клас

Згідно Навчальної програми

«Біологія для 10-11 класів

загальноосвітніх навчальних закладів»

Дата Зміст навчального матеріалу

Наскрізні змістові лінії

Календарне планування 2018-2019 Біологія 10 клас

Вступ (4 години)

«Екологічна

безпека і сталий

розвиток»

1 Міждисциплінарні зв’язки біології та екології.
2 Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв’язок.
3 Фундаментальні властивості живого.
4 Стратегія сталого розвитку природи і суспільства.
Календарне планування 2018-2019 Біологія 10 клас

Тема 1. Біорізноманіття (орієнтовно 13 год.)

«Здоров’я і безпека»
5 Систематика – наука про різноманітність організмів.
6 Принципи наукової класифікації організмів.
7 Сучасні критерії виду.

Лабораторна робота 1. Визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу (вид на вибір учителя).

8 Узагальнення та систематизація знань.

Навчальний проект 1. Складання характеристики виду за видовими критеріями.

9 Віруси, віроїди, пріони. Особливості їхньої організації та функціонування.
10 Віруси, віроїди, пріони. Особливості їхньої організації та функціонування.
11 Гіпотези походження вірусів. Взаємодія вірусів з клітиною-хазяїном та їхній вплив на її функціонування.
12 Роль вірусів в еволюції організмів.
13 Використання вірусів у біологічних методах боротьби зі шкідливими видами.
14 Прокаріотичні організми: археї та бактерії..
15 Прокаріотичні організми: археї та бактерії. Особливості їхньої організації та функціонування
16 Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів.
17 Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції.
18 Узагальнення та систематизація знань
Календарне планування 2018-2019 Біологія 10 клас

Тема 2. Обмін речовин і перетворення енергії (орієнтовно 15 год.) + 1

«Екологічна безпека і сталий розвиток»

«Здоров’я і безпека»

19 Білки, нуклеїнові кислоти, огляд будови й біологічної ролі.
20 Вуглеводи, ліпіди: огляд будови й біологічної ролі.
21 Обмін речовин та енергії – основа функціонування біологічних систем
22 Особливості обміну речовин в автотрофних та гетеротрофних організмів.
23 Практична робота 1. Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів та білків

в організмі людини.

24 Енергетичне забезпечення процесів метаболізму
25 Способи отримання енергії в різних груп автотрофних та гетеротрофних організмів.
26 Роль процесів дихання в забезпеченні організмів енергією.
27 Контрольна робота
28 Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму
29 Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму клітини та цілісного організму.
30 Вітаміни, їх роль в обміні речовин. Порушення обміну речовин (метаболізму), пов’язані з нестачею чи надлишком надходження певних хімічних

елементів, речовин.

31 Значення якості питної води для збереження здоров’я людини. Раціональне харчування – основа нормального обміну речовин.
32 Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин. Знешкодження токсичних сполук в організмі людини.
33 Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму.
34 Узагальнення та систематизація знань
Календарне планування 2018-2019 Біологія 10 клас

Тема 3. Спадковість і мінливість (орієнтовно 20 год.) + 2

«Здоров’я і безпека»

«Екологічна безпека і сталий розвиток»

35 Основні поняття генетики.
36 Закономірності спадковості.
37 Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їхні наслідки.
38 Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини.
39 Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реалізація.
40 Гени структурні та регуляторні. Регуляція активності генів в еукаріотичній клітині.
41 Каріотип людини та його особливості.
42 Хромосомний аналіз як метод виявлення порушень у структурі каріотипу.
43 Сучасний стан досліджень геному людини.
44 Моногенне та полігенне успадкування ознак у людини.
45 Позахромосомна (цитоплазматична) спадковість у людини.
46 Узагальнення та систематизація знань
47 Закономірності мінливості (спадкової, неспадкової) людини.
48 Мутації та їхні властивості. Поняття про спонтанні мутації

Лабораторна робота 2. Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості

49 Біологічні антимутаційні механізми. Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів.
50 Генетичний моніторинг в людських спільнотах.

Проект: створення буклету, постеру, презентації, буктрейлеру, скрайбу тощо (один на вибір)

орієнтовні теми:

Генетичний моніторинг в людських спільнотах.

Скринінг-програми для новонароджених.

Генотерапія та її перспективи.

51 Особливості генофонду людських спільнот та чинники, які впливають на їх формування
52 Закономірності розподілу алелів в популяціях.
53 Сучасні завдання медичної генетики. Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини.
54 Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини. Медико-генетичне консультування та його організація.
55 Практична робота 2. Розв’язування типових генетичних задач.
56 Контрольна робота
Календарне планування 2018-2019 Біологія 10 клас

Тема 4. Репродукція та розвиток (орієнтовно 12 год.) + 1

«Здоров’я і безпека»

«Громадянська відповідальність»

57 Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів.
58 Особливості процесів регенерації організму людини.
59 Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи. Правила біологічної етики.
60 Ріст та розвиток клітин та фактори, які на нього впливають.
61 Старіння та смерть клітин.
62 Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки.
63 Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання. Профілактика онкологічних захворювань.
64 Статеві клітини. Особливості гаметогенезу у людини.

Лабораторна робота 3. Вивчення будови статевих клітин людини.

65 Суть та біологічне значення запліднення. Причини порушення процесів запліднення у людини.
66 Особливості репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною сутністю. Репродуктивне здоров’я.
67 Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини. Біологічні і соціальні аспекти регуляції розмноження у людини.
68 Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що розвивається (явище ембріональної індукції).

Лабораторні роботи 4. Вивчення етапів ембріогенезу.

69 Чинники, здатні справляти позитивний і негативний вплив на процеси росту та розвитку людини.
70 Узагальнення та систематизація знань

Розроблено творчою групою вчителів біології Старокостянтинівського району